لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

BFE569
2400متر باغ وباغچه در فردوسیه
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
1000متر باغ ویلا در دینارآباد
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
700- 800میلیون تومان
فروختـه شـد
BKA154
2000خرید وفروش باغ وباغچه درکردامیر
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
2000متر باغ ویلا در کردزار شهریار
2.8تا 2.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.8- 2.9میلیارد تومان
فروختـه شـد
BSH358
باغ و باغچه ای باغ3000متر در شهریار
1.7تا 1.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MD1603
باغ ویلا 500متری در ماهدشت کرج
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
200- 300میلیون تومان
فروختـه شـد
BKA153
خرید و فروش 1160متر باغ و باغچه کردامیر
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
575متر باغ ویلا در کهنز شهریار
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
400- 500میلیون تومان
فروختـه شـد
BKA152
خرید و فروش باغ 1000متر کردامیر
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
LO822
فروش 650متر باغ ویلا در اسفندآباد ملارد
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
BRZ1260
باغ و باغچه در دهشاد 1213متر شهریار
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
LO821
فروش 1300متر باغ ویلا در اسفند آباد ملارد
700تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
BRZ1261
خرید و فروش باغ1250متر شهریار
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
LO819
1400متر باغ ویلا در اسفند آباد ملارد
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
BMH1482
قیمت باغ وباغچه 1275متر در محمدشهر
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
BSH357
4000متر باغ و باغچه سنددار در شهریار
تا 1.3 میلیون تومان(حدود قیمت)
LO820
2300متر باغ ویلا در اسفند آباد
900تا 990 میلیون تومان(حدود قیمت)
1600متر باغ ویلا در بکه شهریار
1.7تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMH1481
خریدوفروش باغ وباغچه 2200متر محمدشهر
3تا 4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BBO751
قیمت باغ و باغچه 3300متر بکه
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی