لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

BKH662
خرید باغ و باغچه 625متردر خوشنام
100تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
KZ220
1016متر باغ ویلا لوکس در شهریار کردزار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
BMH1480
فروش باغ و باغچه1000متر در البرز
100تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا750متری در شهریار کردامیر
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
250- 350میلیون تومان
فروختـه شـد
BMH1479
500 متر باغ و باغچه ای در البرز
90تا 150 میلیون تومان(حدود قیمت)
KA120
باغ ویلایی 750متری در کردامیر شهریار
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
150- 250میلیون تومان
فروختـه شـد
BMH1478
باغ و باغچه 425 متری در محمدشهر
65تا 150 میلیون تومان(حدود قیمت)
KA119
باغ ویلا 2300متر کردامیر شهریار
900تا 980 میلیون تومان(حدود قیمت)
900- 980میلیون تومان
فروختـه شـد
BMH1477
خرید باغ و باغچه 500متری در محمدشهر
70تا 150 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا لوکس 670متری در کردامیر
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
400- 500میلیون تومان
فروختـه شـد
BMH1476
620متر باغچه در محمدشهر کرج
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
SF1310
3600متر باغ ویلا لوکس در صفادشت
2.9تا 3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.9- 3میلیارد تومان
فروختـه شـد
BMH1475
ارزانترین باغ و باغچه 2190متردر البرز محمدشهر
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
SF1302
باغ ویلا لوکس 2400متر در صفادشت
1.9تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMH1474
قیمت باغ و باغچه 620 متری در محمدشهر
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
SF1304
باغ ویلا 1000متری لوکس در صفادشت ملارد
1.7تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMH1473
باغ و باغچه در البرز کرج1000متر
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
SF1303
باغ ویلا لوکس 4800متر در صفادشت
3.4تا 3.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMH1472
ارزانترین باغ و باغچه 2900متردر البرز محمدشهر
150تا 160 میلیون تومان(حدود قیمت)
FE507
1400متر باغ ویلا در شهریار
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
500- 600میلیون تومان
فروختـه شـد
BMH1471
فروش باغ و باغچه 1900متری در البرز کرج
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
KH1207
800متر باغ ویلا در خوشنام ملارد
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
BMH1470
باغ و باغچه 15000متری در محمدشهر
2.6تا 2.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 2050متری در جاده رباط کریم شهریار
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
800- 900میلیون تومان
فروختـه شـد
BMH1469
باغچه در البرز محمدشهر 7350 متر
1.5تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
SH311
باغ ویلایی 53000متری در شهریار
12تا 13 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMH1468
قیمت باغ و باغچه در محمدشهر 1350متر
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
KZ214
باغ ویلا 500متری در کردزار
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
250- 350میلیون تومان
فروختـه شـد
BMH1467
خرید باغچه 5000متری در البرز
1.3تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMH1466
باغ و باغچه 850 متری در محمدشهر
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی