لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

ZF1506
باغ ویلا 2105متری البرز
2.9تا 3.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BLO857
600متر زمین در لم آباد ملارد
100تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
ZF1505
قیمت باغ ویلا 2850 متری در زیبادشت البرز
2.4تا 2.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.4- 2.5میلیارد تومان
فروختـه شـد
BGH967
باغ و باغچه 1100چهار دیواری در قشلاق
120تا 220 میلیون تومان(حدود قیمت)
ZF1504
فروش باغ ویلا 3084 متری در زیبادشت
2.4تا 2.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.4- 2.5میلیارد تومان
فروختـه شـد
BGH970
خرید و فروش باغ و باغچه 3600متر سنددار در قشلاق
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MD1607
خرید باغ ویلا 1100متری در محمدشهر
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 750میلیون تومان
فروختـه شـد
BKH669
500متر فروش باغ و باغچه در خوشنام
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
MD1606
خرید باغ ویلا 500 متری ماهدشت
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
200- 300میلیون تومان
فروختـه شـد
BKH668
1175 باغ و باغچه در خوشنام
450تا 550 میلیون تومان(حدود قیمت)
KH1217
باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد
2.9تا 3.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKH667
500متر باغ و باغچه در خوشنام
100تا 150 میلیون تومان(حدود قیمت)
BVA453
8000متر باغ و باغچه در بکه
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
BRZ1267
520متر باغ و باغچه در رزکان شهریار
100تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
BSH362
خرید و فروش باغ و باغچه 1000متر در شهریار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
1000متر باغ ویلا تریبلکس در تیسفون شهریار
3تا 4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
3- 4میلیارد تومان
فروختـه شـد
BKZ273
500متر باغ و باغچه سند دار در ابراهیم آباد
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
فروش باغ ویلا1035 متری در ملارد ویلا
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
750- 850میلیون تومان
فروختـه شـد
BKZ272
1200 متر باغ و باغچه در کردزار شهریار
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKA155
خرید و فروش باغ و باغچه 1000متر در کردامیر شهریار
100تا 150 میلیون تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی