لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

KZ203
باغ ویلا لوکس 2280متری در کردزار شهریار
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
KA102
خرید باغ ویلا لوکس 3250متری کردامیر شهریار
2.1تا 2.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMH1465
باغ و باغچه 460 متر در البرز
100تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
BMH1464
1000متر باغ و باغچه در محمدشهر کرج
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
KH1213
باغ ویلا 1250متری در خوشنام ملارد
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
600- 700میلیون تومان
فروختـه شـد
MH1442
باغ ویلا 830متر در محمدشهر
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKH1463
باغ و باغچه 1000متری ملارد
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
MH1433
باغ ویلا 500متردر محمدشهر کرج
220تا 320 میلیون تومان(حدود قیمت)
220- 320میلیون تومان
فروختـه شـد
BMH1462
ارزانترین باغ و باغچه 1000متردر محمدشهر کرج
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلایی 1700متری درمحمدشهر کرج
1.3تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMH1461
فروش باغ و باغچه 1000متری در کرج
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 715 متردر محمدشهر کرج
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 750میلیون تومان
فروختـه شـد
BMH1460
خرید باغ و باغچه 3504 متری در محمدشهر کرج
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MH1439
باغ ویلا 4600متردر محمدشهر کرج
6.9تا 7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMH1459
باغ و باغچه 2290متری محمدشهر
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
MH1438
باغ ویلا 1800متری در محمدشهر کرج
1.9تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMH1458
خرید باغ و باغچه 2404متر در محمدشهر
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
MH1437
باغ ویلا 1200متری در محمدشهر کرج
650تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
BMH1456
خرید باغ و باغچه 2403متر در کرج محمدشهر
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
MH1436
باغویلا1800متر در محمدشهر کرج
2تا 2.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMH1455
باغ و باغچه 1677 متری در محمدشهر
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا2800متری لوکس در محمدشهر کرج
1.7تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.7- 1.8میلیارد تومان
فروختـه شـد
BMH1454
باغ و باغچه 3510متر در محمدشهر کرج
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MH1434
باغ ویلا 1300متردر محمدشهر کرج
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
600- 700میلیون تومان
فروختـه شـد
BMH1452
فروش باغ و باغچه 1500متردر محمدشهر
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
MH1431
باغ ویلا 1800متردر محمدشهر کرج
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
850- 950میلیون تومان
فروختـه شـد
BMH1451
خرید باغ و باغچه 2600متردر محمدشهر کرج
1.2تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 1870متردر محمدشهر کرج
6.9تا 7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVL1656
ارزانترین باغ و باغچه 3550متردر ویلادشت
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
MH1428
باغ ویلا 1700متردر محمدشهر کرج
1.6تا 1.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.6- 1.7میلیارد تومان
فروختـه شـد

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی