لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

KZ211
باغ ویلا 1500متری کردزار شهریار
1.7تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.7- 1.8میلیارد تومان
فروختـه شـد
BZF1867
خرید باغ و باغچه 530 متری در زیبادشت
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
TF701
فروش باغ ویلا 1000متری در والفجر شهریار
1.4تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.4- 1.5میلیارد تومان
فروختـه شـد
BZF1866
باغ و باغچه 1720متری در زیبادشت البرز
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
1000متر باغ ویلا در تیسفون
1.9تا 2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BZF1865
فروش باغ و باغچه 1000متری در زیبادشت
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
خرید باغ ویلا 1400متر در محمدشهر کرج
2.7تا 2.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.7- 2.8میلیارد تومان
فروختـه شـد
BZF1864
باغ و باغچه 1150متری در زیبادشت
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
BZF1863
خرید باغ و باغچه 1750متر البرز زیبادشت
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
BZF1862
خرید باغ و باغچه ای در زیبادشت البرز6000متر
1.4تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 1500متردر تیسفون شهریار
3.9تا 4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
3.9- 4میلیارد تومان
فروختـه شـد
1550متر باغ ویلا در مرکز شهریار
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
BZF1861
فروش باغ و باغچه 1000متردر زیبادشت البرز
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
2000متر باغ ویلا در شهریار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
750- 850میلیون تومان
فروختـه شـد
BKH662
خرید باغ و باغچه 625متردر خوشنام
100تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 1000متر در محمدشهر کرج
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
BMH1480
فروش باغ و باغچه1000متر در البرز
100تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلایی 4200متر در محمدشهر کرج
3.9تا 4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
3.9- 4میلیارد تومان
فروختـه شـد
BMH1479
500 متر باغ و باغچه ای در البرز
90تا 150 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا لوکس 2190متر در محمدشهر
1.4تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی