لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

MH1436
باغویلا1800متر در محمدشهر کرج
2تا 2.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا2800متری لوکس در محمدشهر کرج
1.7تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.7- 1.8میلیارد تومان
فروختـه شـد
BMH1454
باغ و باغچه 3510متر در محمدشهر کرج
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MH1434
باغ ویلا 1300متردر محمدشهر کرج
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
600- 700میلیون تومان
فروختـه شـد
BMH1452
فروش باغ و باغچه 1500متردر محمدشهر
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
MH1431
باغ ویلا 1800متردر محمدشهر کرج
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
850- 950میلیون تومان
فروختـه شـد
BMH1451
خرید باغ و باغچه 2600متردر محمدشهر کرج
1.2تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 1870متردر محمدشهر کرج
6.9تا 7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVL1656
ارزانترین باغ و باغچه 3550متردر ویلادشت
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
MH1428
باغ ویلا 1700متردر محمدشهر کرج
1.6تا 1.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.6- 1.7میلیارد تومان
فروختـه شـد
BVL1655
قیمت باغ و باغچه 2820متردر ویلادشت
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
MH1429
باغ ویلا 5000متری در محمدشهر کرج
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
200- 300میلیون تومان
فروختـه شـد
BVL1654
خرید باغ و باغچه 1500متر در ملارد ویلادشت
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
فروش 1800متر باغ ویلا در ملارد
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
BVL1651
باغ و باغچه 1000متر در ویلادشت ملارد
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
1250متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BSF1353
فروش باغ و باغچه 2400متر در ملارد صفادشت
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا لوکس 1173متردر محمدشهر
1.9تا 2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BSF1354
باغ و باغچه 1500متردر ملارد صفادشت
1.4تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BSF1351
خرید باغ و باغچه 2400متردر صفادشت ملارد
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی