لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

BFE561
خرید باغ و باغچه 1300متر شهریار
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
BFE560
باغ و باغچه 1000متری کهنز
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
فروش باغ ویلا 1100متری در کردزار شهریار
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
400- 500میلیون تومان
فروختـه شـد
BFE559
باغ و باغچه ای به متراژ 1047 در فردوسیه
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 900 متر کردامیر شهریار
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
550- 650میلیون تومان
فروختـه شـد
BVA457
فروش باغ و باغچه ها 4800متر در شهریار
900تا 990 میلیون تومان(حدود قیمت)
قیمت باغ ویلا 3000متری در کردامیر شهریار
1.7تا 1.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVA456
باغ و باغچه 1600متری شهریار
100تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 2130متری کردامیر شهریار
1.1تا 1.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVA455
باغ و باغچه 2700متری شهریار
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
BVA452
باغ و باغچه شهریار 1200متری وحیدیه
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا1175 متر در خوشنام ملارد
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 750میلیون تومان
فروختـه شـد
BVA451
فروش باغ و باغچه 2400متری در وحیدیه
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 475متری در اسفندآباد ملارد
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
150- 250میلیون تومان
فروختـه شـد
BSH355
خرید و فروش باغ و باغچه 1000متردر شهریار
130تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
BSH354
باغ و باغچه 1000متر شهریار سرسبز
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 475 متری در اسفندآباد ملارد
240تا 340 میلیون تومان(حدود قیمت)
BSH353
باغ و باغچه 1375 متر شهریار
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
1560متر باغ ویلا در رزکان
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 750میلیون تومان
فروختـه شـد
BKZ268
قیمت باغ و باغچه شهرستان سرسبز شهریار 1000متر
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی