لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

لیست مقایسه ها 0 کالا در لیست مقایسه
فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

باغ ویلا 1500متر در ویلادشت ملارد
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
850- 950میلیون تومان
فروختـه شـد
BZF1863
خرید باغ و باغچه 1750متر البرز زیبادشت
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
500- 600میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 3000متر در محمدشهر کرج
2تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BZF1862
خرید باغ و باغچه ای در زیبادشت البرز6000متر
1.4تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.4- 1.5میلیارد تومان
فروختـه شـد
740متر باغ ویلا در محمدشهر کرج
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
BZF1861
فروش باغ و باغچه 1000متردر زیبادشت البرز
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
250- 350میلیون تومان
فروختـه شـد
1500متر باغ ویلا در ویلادشت ملارد
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
500- 600میلیون تومان
فروختـه شـد
BKH662
خرید باغ و باغچه 625متردر خوشنام
100تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
100- 200میلیون تومان
فروختـه شـد
VA409
900متر باغ ویلا در وحیدیه
2تا 2.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMH1480
فروش باغ و باغچه1000متر در البرز
100تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
100- 200میلیون تومان
فروختـه شـد
KZ211
باغ ویلا 1500متری کردزار شهریار
1.7تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.7- 1.8میلیارد تومان
فروختـه شـد
BMH1479
500 متر باغ و باغچه ای در البرز
90تا 150 میلیون تومان(حدود قیمت)
TF701
فروش باغ ویلا 1000متری در والفجر شهریار
1.4تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.4- 1.5میلیارد تومان
فروختـه شـد
BMH1478
باغ و باغچه 425 متری در محمدشهر
65تا 150 میلیون تومان(حدود قیمت)
65- 150میلیون تومان
فروختـه شـد
1000متر باغ ویلا در تیسفون
1.9تا 2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMH1477
خرید باغ و باغچه 500متری در محمدشهر
70تا 150 میلیون تومان(حدود قیمت)
70- 150میلیون تومان
فروختـه شـد
خرید باغ ویلا 1400متر در محمدشهر کرج
2.7تا 2.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.7- 2.8میلیارد تومان
فروختـه شـد
BMH1476
620متر باغچه در محمدشهر کرج
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
250- 350میلیون تومان
فروختـه شـد
BMH1475
ارزانترین باغ و باغچه 2190متردر البرز محمدشهر
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
500- 600میلیون تومان
فروختـه شـد
BMH1474
قیمت باغ و باغچه 620 متری در محمدشهر
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
200- 300میلیون تومان
فروختـه شـد

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی