لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

KH1201
باغ ویلا لوکس 1000متری در ملارد
1.6تا 1.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.6- 1.7میلیارد تومان
فروختـه شـد
2500متر باغ ویلایی در شهریار وایین
3تا 3.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
SH312
2300متر باغ ویلای لوکس در شهریار
1.8تا 1.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.8- 1.9میلیارد تومان
فروختـه شـد
SH306
8300متر باغ ویلا لوکس در شهریار
3.9تا 4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
650متر باغ ویلا لوکس در شهریار
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
350- 450میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا باامکانات 1250متر در شهریار کردزار
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
850- 950میلیون تومان
فروختـه شـد
1000متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
خرید باغ ویلا 640متر در کردزار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا لوکس 1700متر در کردزار
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1- 1.1میلیارد تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 1150متر کردزار شهریار
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
550- 650میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا لوکس 5000متر در کردامیر
1.9تا 2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.9- 2میلیارد تومان
فروختـه شـد
فروش باغ ویلا 753 متری کردامیر شهریار
450تا 550 میلیون تومان(حدود قیمت)
قیمت باغ ویلا 500متری درشهریار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا سند دار950متر در شهریار کردامیر
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
ارزانترین باغ ویلا 1400متری شبک در کردامیر شهریار
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
550- 650میلیون تومان
فروختـه شـد
KA107
باغ ویلایی نقلی420متری درکردامیر شهریار
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
200- 300میلیون تومان
فروختـه شـد
FE513
8200متر باغ ویلا در کهنز شهریار
2.8تا 2.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)
FE512
800متر باغ ویلا در کهنز شهریار
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
600- 700میلیون تومان
فروختـه شـد
1062 متر باغ ویلا در شهریار کهنز
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
700- 800میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 1050متر در صفادشت
1.7تا 1.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)
SF1314
1250متر باغ ویلا در ماهدشت کرج
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
GH909
670متر باغ ویلا در ملارد
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
200- 300میلیون تومان
فروختـه شـد
MH1443
باغ ویلا 1400متردر محمدشهر کرج
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 2200متر در صفادشت ملارد
1.8تا 1.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.8- 1.9میلیارد تومان
فروختـه شـد
KZ234
باغ ویلا1500متری در کردزار شهریار
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KH1205
فروش باغ ویلا 1400متری در خوشنام ملارد
5.4تا 5.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KH1204
باغ ویلا 1250متری در خوشنام ملارد
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
MH1407
باغ ویلا 2250متر در محمدشهر کرج
1.7تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.7- 1.8میلیارد تومان
فروختـه شـد
MV1003
1500متر باغ ویلا در ملارد ویلای شمالی
1.1تا 1.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.1- 1.2میلیارد تومان
فروختـه شـد
VA 402
خریدو فروش 2000متر باغ ویلا در بکه
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی