لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

لیست مقایسه ها 0 کالا در لیست مقایسه
فیلتر

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

SF1303
باغ ویلا لوکس 4800متر در صفادشت
3.4تا 3.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
FE507
1400متر باغ ویلا در شهریار
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
500- 600میلیون تومان
فروختـه شـد
KH1207
800متر باغ ویلا در خوشنام ملارد
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 2050متری در جاده رباط کریم شهریار
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
800- 900میلیون تومان
فروختـه شـد
SH311
باغ ویلایی 53000متری در شهریار
12تا 13 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KZ214
باغ ویلا 500متری در کردزار
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
250- 350میلیون تومان
فروختـه شـد
KZ203
باغ ویلا لوکس 2280متری در کردزار شهریار
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
KA102
خرید باغ ویلا لوکس 3250متری کردامیر شهریار
2.1تا 2.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KH1213
باغ ویلا 1250متری در خوشنام ملارد
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
600- 700میلیون تومان
فروختـه شـد
MH1442
باغ ویلا 830متر در محمدشهر
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
MH1433
باغ ویلا 500متردر محمدشهر کرج
220تا 320 میلیون تومان(حدود قیمت)
220- 320میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلایی 1700متری درمحمدشهر کرج
1.3تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 715 متردر محمدشهر کرج
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 750میلیون تومان
فروختـه شـد
MH1439
باغ ویلا 4600متردر محمدشهر کرج
6.9تا 7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MH1438
باغ ویلا 1800متری در محمدشهر کرج
1.9تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MH1437
باغ ویلا 1200متری در محمدشهر کرج
650تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 700میلیون تومان
فروختـه شـد
MH1436
باغویلا1800متر در محمدشهر کرج
2تا 2.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا2800متری لوکس در محمدشهر کرج
1.7تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.7- 1.8میلیارد تومان
فروختـه شـد
MH1434
باغ ویلا 1300متردر محمدشهر کرج
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
600- 700میلیون تومان
فروختـه شـد
MH1431
باغ ویلا 1800متردر محمدشهر کرج
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
850- 950میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 1870متردر محمدشهر کرج
2تا 2.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MH1428
باغ ویلا 1700متردر محمدشهر کرج
1.6تا 1.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.6- 1.7میلیارد تومان
فروختـه شـد
MH1429
باغ ویلا 5000متری در محمدشهر کرج
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
200- 300میلیون تومان
فروختـه شـد
فروش 1800متر باغ ویلا در ملارد
1تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1250متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا لوکس 1173متردر محمدشهر
3تا 3.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا لوکس1000متر در محمدشهر
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
850- 950میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا لوکس 1000متری در محمدشهر کرج
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
750- 850میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا لوکس 1200متردر محمدشهر
1.7تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.7- 1.8میلیارد تومان
فروختـه شـد
SF1301
باغ ویلا 2400متری در خوشنام ملارد
1.9تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی