لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

1500متر باغ ویلا در ویلادشت ملارد
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
550- 650میلیون تومان
فروختـه شـد
1875متر باغ ویلا لوکس در ویلادشت
1.7تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.7- 1.8میلیارد تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا2400متر لوکس در صفادشت
1.2تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.2- 1.3میلیارد تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا1996 متر در محمدشهر کرج
2.5تا 2.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
5000متر باغ ویلا در صفادشت
5.4تا 5.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
فروش باغ ویلا 1000متر در رزکان شهریار
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MH1420
باغ ویلا 2100متری در محمدشهر کرج
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MH1419
باغ ویلا 400متر در محمدشهر کرج
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
250- 350میلیون تومان
فروختـه شـد
MH1418
باغ ویلا 900متر در محمدشهر کرج
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
1000متر باغ ویلا در اسفند آباد ملارد
550تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
فروش 1000متر باغ ویلادر ملاردویلای جنوبی
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
1100متری باغ ویلا لوکس در شهریار
1.2تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.2- 1.3میلیارد تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 1300متر در خوشنام ملارد
1.1تا 1.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1100متر باغ ویلا لوکس در شهریار
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1- 1.1میلیارد تومان
فروختـه شـد
2000متر باغ ویلا در بکه شهریار
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
1700متر باغ ویلا لوکس در لم آباد ملارد
1.9تا 2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
خرید 1200متر باغ ویلای نقلی در مهرچیق ملارد
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
1000متر باغ ویلا لوکس در لم آباد ملارد
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
800- 900میلیون تومان
فروختـه شـد
1130 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
500- 600میلیون تومان
فروختـه شـد
2100متر باغ ویلا در وحیدیه شهریار
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
600- 700میلیون تومان
فروختـه شـد
800متر باغ ویلا در خوشنام ملارد
1.5تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
650متر باغ ویلا در کردزار ملارد
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
350- 450میلیون تومان
فروختـه شـد
خرید 520متر باغ ویلا در کردزار شهریار
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
400- 500میلیون تومان
فروختـه شـد
1200متر باغ ویلا لوکس در شهرک والفجر
1.4تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.4- 1.5میلیارد تومان
فروختـه شـد
1575 متر باغ ویلا در ملارد ویلای شمالی
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1- 1.1میلیارد تومان
فروختـه شـد
قیمت باغ ویلا لوکس2317 متری در بکه
3.9تا 4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلای نقلی 693متر در کردامیر شهریار
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
350- 450میلیون تومان
فروختـه شـد
فروش 1450متر باغ ویلا در شهریار کردزار
1.4تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.4- 1.5میلیارد تومان
فروختـه شـد
2080متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار
2.9تا 3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.9- 3میلیارد تومان
فروختـه شـد
714 متر باغ ویلای زیبا در کردزار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
750- 850میلیون تومان
فروختـه شـد

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی