لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

KZ214
باغ ویلا 500متری در کردزار
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
250- 350میلیون تومان
فروختـه شـد
KZ203
باغ ویلا لوکس 2280متری در کردزار شهریار
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
KA102
خرید باغ ویلا لوکس 3250متری کردامیر شهریار
2.1تا 2.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KH1213
باغ ویلا 1250متری در خوشنام ملارد
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
600- 700میلیون تومان
فروختـه شـد
MH1442
باغ ویلا 830متر در محمدشهر
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
MH1433
باغ ویلا 500متردر محمدشهر کرج
220تا 320 میلیون تومان(حدود قیمت)
220- 320میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلایی 1700متری درمحمدشهر کرج
1.3تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 715 متردر محمدشهر کرج
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 750میلیون تومان
فروختـه شـد
MH1439
باغ ویلا 4600متردر محمدشهر کرج
6.9تا 7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MH1438
باغ ویلا 1800متری در محمدشهر کرج
1.9تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MH1437
باغ ویلا 1200متری در محمدشهر کرج
650تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 700میلیون تومان
فروختـه شـد
MH1436
باغویلا1800متر در محمدشهر کرج
2تا 2.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا2800متری لوکس در محمدشهر کرج
1.7تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.7- 1.8میلیارد تومان
فروختـه شـد
MH1434
باغ ویلا 1300متردر محمدشهر کرج
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
600- 700میلیون تومان
فروختـه شـد
MH1431
باغ ویلا 1800متردر محمدشهر کرج
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
850- 950میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 1870متردر محمدشهر کرج
2تا 2.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MH1428
باغ ویلا 1700متردر محمدشهر کرج
1.6تا 1.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.6- 1.7میلیارد تومان
فروختـه شـد
MH1429
باغ ویلا 5000متری در محمدشهر کرج
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
200- 300میلیون تومان
فروختـه شـد
فروش 1800متر باغ ویلا در ملارد
1تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1250متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی