لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

باغ ویلا لوکس 1173متردر محمدشهر
3تا 3.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا لوکس1000متر در محمدشهر
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
850- 950میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا لوکس 1000متری در محمدشهر کرج
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
750- 850میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا لوکس 1200متردر محمدشهر
1.7تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.7- 1.8میلیارد تومان
فروختـه شـد
SF1301
باغ ویلا 2400متری در خوشنام ملارد
1.9تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
LO806
750متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
500- 600میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا لوکس 2000متری در زیبادشت کرج
2.4تا 2.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.4- 2.5میلیارد تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 2200متر در زیبادشت کرج
3.5تا 4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MH1422
باغ ویلا 460متر در محمدشهر کرج
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
250- 350میلیون تومان
فروختـه شـد
1000متر باغ ویلا در وائین شهریار
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
700- 800میلیون تومان
فروختـه شـد
1000متر باغ ویلا در کردزار شهریار
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 750میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 810متری در کردزار شهریار
1تا 1.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
فروش باغ ویلا 1100متری در کردزار شهریار
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
400- 500میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 900 متر کردامیر شهریار
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
550- 650میلیون تومان
فروختـه شـد
قیمت باغ ویلا 3000متری در کردامیر شهریار
1.7تا 1.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 2130متری کردامیر شهریار
1.1تا 1.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا1175 متر در خوشنام ملارد
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 750میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 475متری در اسفندآباد ملارد
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
150- 250میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 475 متری در اسفندآباد ملارد
240تا 340 میلیون تومان(حدود قیمت)
240- 340میلیون تومان
فروختـه شـد
1560متر باغ ویلا در رزکان
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 750میلیون تومان
فروختـه شـد

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی