لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

MH1404
باغ ویلا لوکس510متر در زیبادشت
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
800- 900میلیون تومان
فروختـه شـد
KZ220
1016متر باغ ویلا لوکس در شهریار کردزار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا750متری در شهریار کردامیر
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
250- 350میلیون تومان
فروختـه شـد
KA120
باغ ویلایی 750متری در کردامیر شهریار
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
150- 250میلیون تومان
فروختـه شـد
KA119
باغ ویلا 2300متر کردامیر شهریار
900تا 980 میلیون تومان(حدود قیمت)
900- 980میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا لوکس 670متری در کردامیر
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
400- 500میلیون تومان
فروختـه شـد
SF1310
3600متر باغ ویلا لوکس در صفادشت
2.9تا 3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.9- 3میلیارد تومان
فروختـه شـد
SF1302
باغ ویلا لوکس 2400متر در صفادشت
1.9تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
SF1304
باغ ویلا 1000متری لوکس در صفادشت ملارد
1.7تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
SF1303
باغ ویلا لوکس 4800متر در صفادشت
3.4تا 3.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
FE507
1400متر باغ ویلا در شهریار
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
500- 600میلیون تومان
فروختـه شـد
KH1207
800متر باغ ویلا در خوشنام ملارد
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 2050متری در جاده رباط کریم شهریار
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
800- 900میلیون تومان
فروختـه شـد
SH311
باغ ویلایی 53000متری در شهریار
12تا 13 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KZ214
باغ ویلا 500متری در کردزار
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
250- 350میلیون تومان
فروختـه شـد
KZ203
باغ ویلا لوکس 2280متری در کردزار شهریار
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
KA102
خرید باغ ویلا لوکس 3250متری کردامیر شهریار
2.1تا 2.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KH1213
باغ ویلا 1250متری در خوشنام ملارد
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
600- 700میلیون تومان
فروختـه شـد
MH1442
باغ ویلا 830متر در محمدشهر
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
MH1433
باغ ویلا 500متردر محمدشهر کرج
220تا 320 میلیون تومان(حدود قیمت)
220- 320میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلایی 1700متری درمحمدشهر کرج
1.3تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 715 متردر محمدشهر کرج
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 750میلیون تومان
فروختـه شـد
MH1439
باغ ویلا 4600متردر محمدشهر کرج
6.9تا 7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MH1438
باغ ویلا 1800متری در محمدشهر کرج
1.9تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MH1437
باغ ویلا 1200متری در محمدشهر کرج
650تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
MH1436
باغویلا1800متر در محمدشهر کرج
2تا 2.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا2800متری لوکس در محمدشهر کرج
1.7تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.7- 1.8میلیارد تومان
فروختـه شـد
MH1434
باغ ویلا 1300متردر محمدشهر کرج
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
600- 700میلیون تومان
فروختـه شـد
MH1431
باغ ویلا 1800متردر محمدشهر کرج
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
850- 950میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 1870متردر محمدشهر کرج
6.9تا 7 میلیارد تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی