لطفا نام خود را وارد کنید

فروش باغ 6150متر سنددار شهریار

کـد: BVA461

شهریار وحیدیه

کارشناس فروش
محسن تاجیک ,

بـرای کسـب اطلاعـات دقیـق تـر و اسـتعلام قیمـت بـه روز ایـن ملـک بـا مـن تمـاس بگیریـد

09121414690

مشاهده پروفایل
حـدود قیمـت : 1.4 تـا 1.5 بــر حسـب میلیارد تومان
خصوصیات
نظر کارشناس

باغ و باغچه شهریار

نظرات کاربران

لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید

املاک مرتبط