لطفا نام خود را وارد کنید

سو استفاده از سند های ملکی گمشده

26 تیر 1399
سو استفاده از سند های ملکی گمشده
سو استفاده از سند های ملکی گمشده

زمانی که اسناد ملکی گم می شوند و یا بخشی از آن ها از بین می رود ، حتی در مواردی که سند مالکیت ملک نزد شخص دیگری است و نمی توان حتی با صدور حکم اجرایی هم سند را پس گرفت ، چه اقدامی لازم است که انجام شود؟

مفقود شدن سند ملکی ممکن است مشکلات بسیار زیادی از جمله سوء استفاده را ایجاد نماید به همین دلیل است که تمامی افراد سعی می کنند تا اسناد مهم خود را در جایی امن قرار داده تا از مفقود شدن و یا مخدوش شدن آن جلوگیری نمایند.

پیشگیری از سوء استفاده از سند ملکی مفقود شده

اگر سند مالکیت ملک از بین رود یا دچار آتش سوزی شود مالک می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقضا کند که سند المثنی برایش صادر شود.
البته در برخی مواردی که اسناد ملکی گم میشود و یا بخشی از آن از بین می رود و حتی در مواردی که سند مالکیت نزد شخص دیگری است و یا حتی امکان پس گرفتن آن حتی از طریق مراجع اجرایی امکان پذیر نباشد نیز مالک می تواند سند المثنی خود را دریافت نمایدمقالات مرتبط