چگونه از استخر مراقبت کنیم؟

چگونه از استخر مراقبت کنیم؟

برای نگهداری از استخر، باید مراقبت های زیر را انجام داد:


1- تمیز کردن استخر: 

باید به صورت منظم استخر را تمیز کرد و از آلودگی ها و گل و لای آلوده جلوگیری کرد.


2- تعویض آب: 

باید به صورت منظم آب استخر را تعویض کرد تا از رشد باکتری ها جلوگیری شود.


3- حفظ pH: 

باید pH آب استخر را در محدوده 7.2 تا 7.8 نگه دارید.


4- حفظ سطح آب: 

باید سطح آب در استخر را در حالت مناسب نگه دارید.


5- حفظ دستگاه فیلتراسیون: 

باید دستگاه فیلتراسیون را به صورت منظم تمیز کنید و عوامل فعال سازی شده در فیلتراسیون را نگه دارید.


6- حفظ پوشش استخر: 

باید پوشش استخر را در صورت عدم استفاده از آن، قابل دسترسی نبودن و در صورت استفاده از آن، به صورت منظم تمیز کرد.


با املاک بمان باشید و از داشتن باغ ویلای خود لذت ببرید