لیست املاک محسن بختیاری

۵۰۰متر باغ ویلا در ملارد
GH995
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۵۰۰متر باغ ویلا در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
۶۰۰متر باغ ویلا در ملارد
KH01213
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۶۰۰متر باغ ویلا در ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
۳۲۰۰متر باغ ویلا در شهریار
KA179
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۳۲۰۰متر باغ ویلا در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 3200 متر
 • تماس بگیرید
۳۰۰متر باغچه ۴دیواری در شهریار
X0226
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۳۰۰متر باغچه ۴دیواری در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 300 متر
 • تماس بگیرید
۱۰۰۰متر باغ ۴دیواری در شهریار
X0219
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۱۰۰۰متر باغ ۴دیواری در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
۱۶۵۰متر زمین در شهریار با موقعیت عالی
Z87
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۱۶۵۰متر زمین در شهریار با موقعیت عالی
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1650 متر
 • تماس بگیرید
۱۲۰۰متر باغ ویلای دوبلکس در شهریار
MV1054
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۱۲۰۰متر باغ ویلای دوبلکس در شهریار
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
۷۷۰متر باغ ویلا در ملارد
GH994
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۷۷۰متر باغ ویلا در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 770 متر
 • تماس بگیرید
۶۲۵۰متر باغ ویلا در شهریار
SH348
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۶۲۵۰متر باغ ویلا در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 6250 متر
 • تماس بگیرید
۵۰۰متر باغ ویلا در ملارد
GH992
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۵۰۰متر باغ ویلا در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
۶۹۰متر باغ ویلا در ملارد
KH01209
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۶۹۰متر باغ ویلا در ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 690 متر
 • تماس بگیرید
۶۵۰متر باغ ویلا در بیدگنه ملارد
LO890
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۶۵۰متر باغ ویلا در بیدگنه ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 650 متر
 • تماس بگیرید
۴۲۰متر باغ ویلا در ملارد
LO889
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۴۲۰متر باغ ویلا در ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 420 متر
 • تماس بگیرید
۱۰۰۰متر باغ ویلا در ملارد
MV1050
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۱۰۰۰متر باغ ویلا در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
۱۰۰۰متر باغ ویلا برای سکونت در شهریار
FE550
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۱۰۰۰متر باغ ویلا برای سکونت در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
۴۰۰متر باغ ویلا دوبلکس در ملارد
GH984
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۴۰۰متر باغ ویلا دوبلکس در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
۱۰۰۰متر باغ ۴دیواری در کردامیر
X0201
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۱۰۰۰متر باغ ۴دیواری در کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
۵۵۰متر باغ ویلا برای سکونت دائم
MV1048
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۵۵۰متر باغ ویلا برای سکونت دائم
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 550 متر
 • تماس بگیرید
۷۰۰متر باغ ویلا برای سکونت دائم
سکونت دائم KZ0205
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۷۰۰متر باغ ویلا برای سکونت دائم
کردزار و حومه شهریار
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
۱۰۰۰متر باغ ویلا در صفادشت
SF1311
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۱۰۰۰متر باغ ویلا در صفادشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
۴۰۰متر باغ ویلای مدرن در شهریار
Kz0203
محسن بختیاری
محسن بختیاری مشاور باغ ویلا
۴۰۰متر باغ ویلای مدرن در شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 400 متر
 • تماس بگیرید