لیست املاک علیرضا پارسا

باغ ویلای 1175متری خوشنام
KH01250
باغ ویلای 1175متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
  • 1175 متر
  • تماس بگیرید
باغ ویلای 1175متری خوشنام
KH01249
باغ ویلای 1175متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
  • 1175 متر
  • تماس بگیرید
باغچه1500متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
  • 1500 متر
  • تماس بگیرید
باغ ویلای 800متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
  • 800 متر
  • تماس بگیرید
باغ ویلا480متری خوشنام
KH01247
باغ ویلا480متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
  • 480 متر
  • تماس بگیرید
باغچه 400متری لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
  • 400 متر
  • تماس بگیرید
باغچه 290متری لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
  • 290 متر
  • تماس بگیرید
باغچه 400متری لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
  • 400 متر
  • تماس بگیرید
باغچه772متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
  • 772 متر
  • تماس بگیرید
باغ ویلای 2000متری در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
  • 2000 متر
  • تماس بگیرید
باغچه550متری ملاردویلاشمالی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
  • 550 متر
  • تماس بگیرید
باغچه 400متری ملاردویلاشمالی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
  • 400 متر
  • تماس بگیرید
باغ ویلا300متری ملاردویلاشمالی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
  • 300 متر
  • تماس بگیرید
باغ ویلای 501متری ملارد ویلاشمالی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
  • 501 متر
  • تماس بگیرید
باغ ویلا 600متری ملارد ویلا جنوبی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
  • 600 متر
  • تماس بگیرید
باغ ویلای 520 متری فرارت
وحیدیه و حومه شهریار
  • 520 متر
  • تماس بگیرید
زمین 880 متری در شهرک جعفریه
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
  • 880 متر
  • تماس بگیرید
باغ ویلای 1000متری یوسف اباد صیرفی
فردوسیه و حومه شهریار
  • 1000 متر
  • تماس بگیرید
باغ1000متری سنددار کردزار
کردزار و حومه شهریار
  • 1000 متر
  • تماس بگیرید
باغچه 400متری شهرکی
وحیدیه و حومه شهریار
  • 400 متر
  • تماس بگیرید
باغ ویلا670متری فرخ اباد
KH01245
باغ ویلا670متری فرخ اباد
زیبادشت وحومه زیبادشت
  • 670 متر
  • تماس بگیرید